Contactघोडाघोडी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुखड, कैलाली