Ghodaghodi Municipality

Government of Nepal
Login

नयाँ नाम जाँच

यस पालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा पहिल्यै दर्ता भईसकेका व्यवसाय सङ्गँ मिल्दो नाम दर्ता हुने छैन । Space, ह्र्स्व र दिर्घका आधारमा System ले नाम दिएमा यसलाई पालिकाले अस्विकृत गर्न सक्नेछ ।
(Space, ह्र्स्व ,दिर्घ, र , एण्ड राखेको आधारमा सिस्टमले नाम दिएमा त्यसलाई विभागले अस्विकृत गर्न सक्नेछ ।)